Generalforsamling i grundejerforeningen Stadion 27. april 2022

Generalforsamling i grundejerforeningen Stadion 27. april 2022

De fremmødte repræsenterede 14 parceller: 15, 16, 19, 21, 25, 27, 31, 37, 39, 41, 45, 47, 49 og 51.

Den udsendte dagsorden indeholdt følgende punkter:

1.              Valg af ordstyrer.

2.              Formandens beretning.

3.              Regnskab for året 2021-2022.

4.              Valg til bestyrelsen.

5.              Budget for 2022-2023.

6.              Evt. indkomne forslag.

7.              Eventuelt.

1. Line Hebo Nabel (nr. 39) blev valgt som ordstyrer.

2. Formandens beretning (Louise Hoeg nr. 37).

Kære alle.

Velkommen til generalforsamling her i Grundejerforeningen Stadion. En generalforsamling der nu er tilbage på sin vante plads her i foråret.

Jeg kan starte med at konstatere, at indkaldelsen til årets generalforsamling er foregået ifølge vedtægterne. Jeg kan derudover også oplyse, at der ikke i forbindelse med indkaldelsen er indkommet forslag til bestyrelsen.

I 2021 blev generalforsamling afholdt i forbindelse med vores vejfest den 21. august grundet corona, og ved generalforsamling opnåede Henrik i nr. 45 genvalg til bestyrelsen, undertegnede opnåede valg til bestyrelsen og Line fra nr. 39 opnåede valg som suppleant.

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 3 bestyrelsesmøder og har undervejs kunne konstatere, at der ikke har været det helt store emner pt. at tage fat i.

Vi har fortsat drøftet spørgsmålet om lys på stien ned til kunststofbanen/Jyllingevej. Vi er dog blevet overhalet indenom at kommunalbestyrelsen, der på et møde den 29. marts 2022 har vedtaget at frigive penge på budgettet til at igangsætte processen med at få søgt Fredningsnævnet om dispensation til anlægsarbejdet (da en del af stien ligger i fredet område og der er tilsyneladende op til 1 års sagsbehandlingstid). Kommunalbestyrelsen forventer således at der kan påbegyndes arbejde i 3. kvartal 2023.

Der er ikke kommet nye beboere på vejen siden sidste generalforsamling og, så vidt vides, har vi heller ikke pt. nogle der er på vej væk.

3. Regnskabet for 2021-22 blev fremlagt. Foreningen havde pr. 1/4-2022 en netto beholdning på kr. 2.513,30. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Øystein Angen (nr. 25) og Martin Asmussen (nr. 53) blev genvalgt til bestyrelsen. Line Hebo Nabel (nr. 39) blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Lars Cordi Rosengaard havde meddelt at han ikke ville genopstille. Der blev ikke valgt nogen suppleant.

Peder Skjalm Lissner (nr. 51) blev valgt som revisor.

I tillæg til Øystein, Martin og Line består bestyrelsen af Louise Hoeg (nr. 37) og Henrik Brems (nr. 45).

Bestyrelsen konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde.

5. Kontingent for 2022 blev efter bestyrelsens indstilling sat til kr. 100,-

Beløbet betales til foreningens konto: Reg: 1551 Konto: 10661927.

Husk at angive vejnummeret på betalingen.

ALLE ANMODES OM AT INDBETALE KONTINGENTET SENEST D. 1. JUNI.

6. Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.

7. Eventuelt.

Fjernvarme: Rødovre Kommune vil i løbet af året give besked om en dato for opstart af arbejdet, hvilket ifølge rygter tidligst vil ske i 2029. Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge om dette kunne ske tidligere og om det evt. ville være muligt at fremskynde processen ved at indbetale et beløb. Sandsynligvis vil det være vanskeligt at påbegynde arbejdet før 2029, da kommunerne oplever mangel både på materialer og personale til at udføre arbejdet.

Tre beboere har allerede installeret varmepumper og flere overvejer at gøre det samme.

Vejfest:

Afholdes lørdag d. 27. august.

Festkomite: Lars (nr. 20), Fie (nr. 17), Jesper (nr. 19), Carsten (nr. 23) og Anders (nr. 31)

Generalforsamlingen blev afsluttet 20.39.

Referent: Øystein (nr. 25)