Generalforsamling i Grundejerforeningen Stadion d.20.04.2007

Mødet blev holdt i Stadionhallen på Elstedvej.
De fremmødte repræsenterede følgende 17 parceller: 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 39, 43, 47, 49, 51, og 53.

Den udsendte dagsorden havde følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Regnskab for 2006
4. Valg til bestyrelsen
5. Evt. indkomne forslag
6. Indkøb af trægulv til foreningens telt
7. Budget og kontingent for 2007
8. Foreningens bankkonto
9. Valg af festkomite
10. Afholdelse af årligt loppemarked
11. Eventuelt

1. Herluf Breddam (nr. 29) blev valgt til ordstyrer.

2. Formandens beretning (Michael Nielsen nr. 53). Michael kunne fortælle at det har været et relativt roligt år i bestyrelsen efter de tidligere års arbejde med vejbump og spindemøl er afsluttet med godt resultat. Der har været problematisk at få lov til at hæve penge på foreningens bankkonto (se pkt. 8). Bestyrelsen beklager at dette har ført til at enkelte ikke har fået sine udlæg til sommerfesten dækket indenfor rimelig tid. Der er modtaget tilbud om snerydning (se pkt. 11) og der er forgæves forsøgt indhentet tilbud fra DONG om fibernet til specialpris for foreningens medlemmer.
Generalforsamlingen tog formandens redegørelse til efterretning.

3. Regnskab for 2006 var udsendt sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen. Alle medlemmer har betalt kontingentet for 2006.
Foreningens beholdning var kr. 1.080,75. Regnskabet blev godkendt.

4. Tre medlemmer af bestyrelsen samt suppleanten var på valg. Pia Kiel Nielsen (nr. 21) ønskede ikke genvalg. Didier Tscherning (nr. 23) blev valgt til bestyrelsen og var villig til at overtage posten som kasserer. Øystein Angen (nr. 25) og Michael Nielsen (nr. 53) blev genvalgt til bestyrelsen, og Lonny Malmstrøm (nr. 19) som suppleant.

5. Der var ingen indkomne forslag.

6 og 7. Efter en grundig debat vedtog Generalforsamlingen at give bestyrelsen bemyndigelse til indkøb af et trægulv til foreningens telt til en pris af 5.000,-. Linda og Lars (nr. 37) har tilbudt at opbevare gulvet i sin kælder. Det antages at telt og gulv vil blive selvfinansierende med tiden, men købet skal betales gennem en forhøjelse af kontingentet i 2007. Det blev derved samtidigt bestemt at kontingentet for 2007 skal være kr. 200,-. 15 parceller indbetalte kontingentet efter mødet. De resterende bedes indbetale kontingentet snarest mulig til Didier Tscherning (nr. 23). Der henvises til vedtægterne hvor der præciseres at kontingentet skal betales senest 1 måned efter modtagelse af dette referat.

8. Det har været store problemer med at hæve penge på en konto oprettet i foreningens navn. Bestyrelsen ønskede derfor at det skal være muligt at kontoen står i kassererens navn. Der forelå forslag om at vedtægternes § 21 2. sætning ændres til: ”Foreningens midler indsættes på en bankkonto hvortil kassereren har fuldmagt”. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

9. Festkomiteen består nu af bliver Lonny (nr. 19), Per (nr. 23), Annette og Henrik (nr. 45), Miriam (nr. 51) og Lars (nr. 55). Festkomiteen bedes om snarest at bestemme en dato for sommerfesten. Lonny (nr. 19) tilbød at festen kan holdes i deres have.
Festkomiteen blev videre opfordret til at arrangere en fastelavnsfest på vejen næste år.

10. Generalforsamlingen kunne bifalde ideen om at bestyrelsen tager initiativ til at det bliver afholdt loppemarked på vejen.

11. Eventuelt.
* Jesper (nr. 17) var forundret over Rødovre Kommunes praksis med at ejendomsskat skal forudbetales for ½ år mod nogle andre kommuner ¼ år. Han opfordrede bestyrelsen til at rejse dette overfor kommunen gennem Fællesrepresentationen for grundejerforeningerne.
* Snerydning. Foreningen har modtaget tilbud om snerydning for 60 kr. pr. gang (inkl. saltning), dog kun på fortov og ikke indkørsel.
* Enkelte beboere synes det er unødig meget larm og upassende opførsel i forbindelse med fester i boldklubbens klubhus. Peter (nr. 49) vil tale med formanden for klubben om problemet.
* DONG Fibernet. Bestyrelsen har ikke været i stand til at få en speciel rabat for foreningen. Arbejdet med nedgravning af kabler vil starte senest august 2008, måske allerede ultimo 2007.
* Svinget mod Lisbjergvej opleves som trafikfarlig af mange af beboerne. Kommunen påstår at svinget er OK og fuldstændig efter planen. Bestyrelsen vil følge op på sagen, måske kunne et bump før svinget løse noget af problemet.
* Husk at foreningen har hjemmeside på www.elstedvej.dk. Linda (nr. 37) er ”webmaster”.

Rødovre 26. april 2007

Øystein Angen Michael Nielsen
Sekretær Formand

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *