Arkiv for marts, 2008

Brev til Teknisk forvaltning om Stationhallen!

Rødovre Kommune,
Teknisk Forvaltning,
Plan og Byg,
Tæbyvej 77
2610 Rødovre.

Kære Plan og Byg.

I Kommuneplan 2006-18 er der under afsnittet om Lokalområdet Tinderhøj på kortbilaget vist en udviklingsmulighed i form af et areal foran den eksisterende Stationhal. Arealet kan bruges til en håndbold træningshal. På kommunes hjemmeside kan vi se, at der er modtaget tilbud på bygning af en håndbold træningshal. Desuden er der fra forskellige husejerne her på Elstedvej kommet oplysninger frem om, at bygning af træningshallen er nært forestående.

Ejendommene langs Elstedvej ligger jo umiddelbart over for den eksisterende hal. En yderligere udvidelse af halaktiviteterne vil naturligvis berører os meget. Vi er derfor meget interessetet i at få nogle oplysninger således, at vi kan undgår rygtedannelse og utrykhed på grund af uvidenhed.

Vi vil gerne bede jer om at oplyse os om følgende:

  • Hvor stor er den eksisterende hal? Hvor mange m2 etageareal skal der tilbygges?Vi vil gerne have en situationsplan, som viser den eksisterende hal og placeringen af den nye. Endvidere en specifikation af tilbygningens bygningsmæssige dimensioner.
  • I anser åbenbart haludvidelse for ikke at være lokalplanpligtig. Hvad er den planmæssige begrundelse for det?
  • Projektet behandles så udelukkende efter byggeloven. Vil der indgå dispensationer, som forudsætter naboorietering?
  • Hvordan er processen i forhold til den fredning, som ligger på de tilstødende arealer, forløbet? Betingelser, dispensation/fravigelse?
  • Udvidelsen afkaster jo en del parkeringspladser. Hvor skal de placeres? Vi vil gerne have en tegning, som viser den nærmere placering af parkeringspladserne.
  • Det skal foreslås, at en del af parkeringspladserne konverteres til cykelparkering. En meget stor del af brugerne af hallen bliver bragt og hentet i bil.
  • Hvis de krævede parkeringspladser skal etableres på eksisterende græsarealer vil det måske være en idé, hvis valget af belægning giver mulighed for, at regnevand kan sive ned i jorden. Som bekendt er vore kloakker ikke dimensioneret til at kunne klare store regnskyl. En yderligere “lukning” af jordoverfladen med f.eks. asfalt vil udsætte os genboere for øget risiko for yerligere oversvømmelser i kældrene

Med hensyn til oversvæmmelser i klædrene, så har omkring halvdelen af husene langs Elstedvej haft oversvømmelse i forbindelse med de 2 kraftige regnskyld i sommeren 2007. Vi må derfor have sikkerhed for, at en øget belastning af kloakkerne ikke betyder en øget risiko for oversvømmelser hos os. Vi ved, at Stadionhallen i dag har en vandpumpe kørende konstant for at holde grundvandet væk. Yderligere har en ejer på Elstedvej ved henvendelse til kommunen fået at vide, at udvidelsen af Stationenhallen ikke vil udlede mere vand, end det var tilfældet med den gamle skøjtehal. Men den udtalelse kan vist ikke være helt rigtig, da der jo er bygget mere end 100 boliger, hvor skøjtehallen lå – og flere kommer til! En løsning på kloakproblemerne er meget vigitig for os!

Vi ser frem til at høre fra jer, meget gerne inden den 25. april, hvor vi har generalforsamling i grundejerforeningen.

Venlig hilsen

Annette Hansen
Elstedvej 45

Formand
Michael Nielsen
Elstedvej 53.

 

 

Brev til Rødovre kommune

På vegne af bestyrelsen i Grundejerforeningen Stadion på Elstedvej vi jeg gerne rette denne henvendelse til de ansvarlige for fodboldbanerne og idrætsanlægget på Elstedvej.

Det drejer sig om vedligeholdelsen af græsarealerne, som naturligvis i denne periode både skal vandes og slås.

Både traktoren der slår græsset og den motor der ruller vandslangerne ud er utrolig støjende – grænsende til larmende. Problemet ligger i at arbejdet med at vande og slå græsplænerne bliver påbegyndt allerede inden kl. 6 om morgenen. Dette virker meget forstyrrende på nattesøvnen for beboerne på vejen.

Af respekt for beboerne på Elstedvej ville det være dejligt hvis tidspunktet for slåning og vanding af banerne kunne rykkes til efter kl. 7 om morgenen. En anden mulighed ville være at udføre vandingen om aftenen i stedet, hvilket også ville betyde en besparelse på vandet. Vi har kendskab til at Østerbro tennisklub på denne måde har kunnet spare 90% af sit vandforbrug.

Vi ser frem til at modtage respons på vores forespørgsel.

På vegne af Grundejerforeningen Stadion

Mvh
Lonny Malmstrøm
Elstedvej 19
2610 Rødovre

 

Bestyrelsesmøde d.30.03.2008

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Stadion 30. marts 2008
Tilstede: Michael, Peter, Arne, Didier, Lonny, Øystein (referent)..

1. Udvidelse af Stadionhallen.
Anette og Michael har udformet et brev til kommunen for at fremskaffe oplysninger om det planlagte byggeri. Brevet blev afsendt d. 2/4. Rødovre Avis har skrevet at byggeriet måske bliver udsat men den nyeste lokalavis skriver det modsatte…..

2. Svinget mod Lisbjergvej
Michael har sendt et brev på vegne af bestyrelsen til kommunen d. 14/3. I brevet bedes om en tilbagemelding om, hvorledes kommunen vil sikre, at vi får højnet trafiksikkerheden i svinget.

3. Hjemmeside
Jesper (nr. 19) har lavet et rigtig godt forslag til en meget mere funktionel hjemmeside. Den vil gøres tilgængelig snarest mulig.

4. Loppemarked d. 25/5
Peter har sendt mail til kommunen d. 28/3. Han vil undersøge om vi det er nødvendigt med en tilladelse fra politiet. Der er ikke noget arrangement i Stadionhallen den dag. Vi blev enige om at søge tilladelse til at opstille 20-30 boder og at det skal koste 50,- for de der ikke er medlemmer af grundejerforeningen (Peter spørger genbrugsbutikken på Rødovrevej om de er interesseret). Grundejerforeningen skal have en bod med salg af kage og kaffe/te mv. Vi efterspørger frivillige til det praktiske arbejde ved Generalforsamlingen. Vi skal lave opslag i nærbutikker, på lygtepæle, samt sørge for omtale i Rødovre Avis.

5. Opbevaring af foreningens udstyr hos Lars og Linda (nr. 37). Didier køber nogle kasser vi kan opbevare udstyr i. Er på tilbud i Bauhaus i øjeblikket.

6. Grøn grundejerforening.
Vi blev enige om, at dette er noget vi skal give prioritet i bestyrelsesarbejdet det kommende år. Det er muligt at få en konsulent fra et jysk energiselskab til at lave en gratis gennemgang af ens hus. Vi laver en liste over de interesserede ved GF. Didier forbereder et oplæg til præsentation ved GF.

7. Fortov
DONG har lovet at “dække huller, gendanne fortov og rydde op efter sig”. Øystein har kontaktet DONG i februar om dette, de lovede at komme at se på sagen. Foran nogle huse ligger fliserne skævt, nogle fliser er knækkede, brostenene ligger løst mv. Øystein følger op på sagen

8. Generalforsamling.
Generalforsamling bliver afholdt fredag d. 25. april klokken 19-21.
Indkaldelsen blev diskuteret og godkendt. Lonny køber kage. Arne bestiller te+kaffe.
Øystein henter brochurer om kommunens “Strategi 2007” til uddeling.

Dato for næste bestyrelsesmøde: Søndag 4. maj klokken 13.00 hos Didier (nr. 23)

 

 

Vedrørende- Svinget ved Elstedvej og Lisbjergvej

Rødovre Kommune
Teknisk forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre
Att. Flemming Hansen

Rødovre d. 14. Marts 2008

Vedrørende: Svinget ved Elstedvej og Lisbjergvej.

Med henvisning til jeres svar den 13. Juli 2007, vil vi gerne høre hvor langt kommunen er kommet med en afklaring af problemet i ovenstående sving.

I skriver i jeres tilbagemelding at løsningen med at lave en trafikchikane i slutningen af Lisbjergvej, er en af de dyre løsninger.
Vi har talt med nogle personer som laver sådanne trafikchikaner (samme som vi har på Elstedvej) de har fortalt os at det under ingen omstændigheder vil være dyrt, såfremt at man placerer chikanen det rette sted. Som i kan se på vores først fremsendte brev, havde vi vedhæftet et screen dump fra Google earth. I oplægget til hvor Chikanen kunne placeres har vi taget højde for følgende:
– Indkørsler
– Naboers kommentar til placering af denne
– Institutionen Broparkens indgangsparti
– Og vigtigst af alt regnvandsbrønde (vi har i erfaring fra dengang vi skulle have lavet chikanerne på Elstedvej, samt fra vores kontaktperson som laver chikaner) da vi ved at det bliver meget bekosteligt såfremt at det også skal laves, og derfor har vi forslået placeringen således at dette ikke skal laves.

Som vi nævnte i vores første skrivelse så er vi meget bekymret for hvornår der sker en stor ulykke. Og kan fortælle at der på nuværende tidspunkt allerede har været ekstremt mange lige før ulykker, og der har allerede været nogle mindre påkørsler, med ridser til følge. Mange biler kommer med høj hastighed i svinget og ved ikke at vejen pludselig indsnævrer til trods for jeres skiltning, og ydermere er der en del biler som er begyndt at bruge fællesarealet nede ved de nye lejligheder til parkeringsområde. Dette gør at der er flere biler som med + 50 km/t krydser Elstedvej med ekstremt farlige udfald til følge. Cykellister gør det samme.
Ved at lave en chikane vil man tvinge hastigheden ned og derved få bilister/cykellister til at kunne nå at danne sig et overblik inden de drejer ned af Elstedvej eller når de krydser vejen.

Vi vil sætte stor pris på at i en dag tager ned og ser hvordan det foregår, da det virkelig er nogle farlige situationer som opstår, vi sikker på at i vil blive forskrækket over hvordan det foregår.
Vi vil naturligvis anbefale at i gør det på et tidspunkt hvor trafikken er størst, hvilket vil sige omkring fyraftens tid, og trænings start i stadionhallen/fodbold.

Vi ser frem til en tilbagemelding med løsning på hvordan I vil sikre, at vi får yderligere højnet trafiksikkerheden i dette sving.

For Grundejerforeningen Stadion

Michael Nielsen
Formand
Elstedvej 53