Generalforsamling i Grundejerforeningen Stadion d.23.04.2010

Mødet blev holdt i Klubhuset, Jyllingevej 128.

De fremmødte repræsenterede følgende 17 parceller: 15, 18, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 og 53. 7 parceller var ikke repræsenteret ved generalforsamlingen.

Den udsendte dagsorden havde følgende punkter:

  1. Indlæg fra Nordjysk Elhandel
  2. Valg af ordstyrer
  3. Formandens beretning
  4. Regnskab for 2009
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Budget og kontingent for 2010
  7. Valg af festkomite og dato for sommerfest
  8. Evt. indkomne forslag
  9. Loppemarked
  10. Eventuelt

1. John Stellvagen fra Nordjysk Elhandel fortalte om måder at spare el på, vi skulle specielt være opmærksomme på gamle frysere og videomaskiner på stand-by. Grundejerforeningen fik en elmåler i gave, denne kan lånes hos Linda (nr. 37). Vi fik set eksemplarer af diodepærer, som nok vil komme til at overtage markedet i fremtiden, de er foreløbigt meget dyre i anskaffelse, men kan til gengæld holde i mindst 20 år. Nordjysk Elhandel er vistnok den billigste leverandør på markedet i øjeblikket, med en kWh pris der ligger 11 øre under DONG. Det er omkostningsfrit at skifte el-leverandør.

2. Henrik Brems (nr. 45) blev valgt til ordstyrer.

3. Formandens beretning (Linda Jensen nr. 37).

Vejen har fået nye beboere i nr. 31: Tine Fraulund Jensen og Anders Gaarsted Madsen med 3 børn, de blev ønsket velkommen.

Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet med disse emner: Udvidelse af stadion, udformningen af svinget mod Lisbjergvej, problem med larm fra klubhuset og larm fra vandingsanlæg om morgenen.

Bjarne (nr. 43) kunne fortælle, at vi må regne med, at det fortsat vil blive tilladt at parkere langs med vejen, der er vistnok et lovkrav om hvor mange parkeringspladser, det skal være i nærheden af Stadion, som ikke kan opfyldes med de parkeringspladser, der nu bliver anlagt. Bestyrelsen blev opfordret til at følge op på problemerne med, at der bliver parkeret lige foran beboernes indkørsler.

Bestyrelsen har nu fået netbank, med en konto som alle i bestyrelsen kan disponere over. Kontonummeret er: 1551-10661927, alle indbetalinger til foreningen (kontingent, teltleje, mv.) skal i fremtiden foretages her.

Linda har fået besked fra politiet om, at der aldrig vil komme et påbud om maksimalhastighed på vejen. Kommunen har lovet at gøre noget med svinget mod Lisbjergvej og bestyrelsen vil følge op på det.

Nogle beboere har oplevet en forstyrrende dunking i vandrørene. Bjarne kunne fortælle, at dette er en følge af, at der er installeret en for kraftig vandpumpe, og at denne skaber trykændringer i rørene. Disse kan faktisk blive så kraftige at rørene springer. Der er i øjeblikket strid mellem teknisk etat og vandværket om ansvar, samt om hvad der skal gøres. Bestyrelsen blev opfordret til, at kontakte kommunen og bede om at problemet bliver løst, og at foreningen skal holdes skadesløse, hvis dette skulle føre til brud på vandledningerne. Bestyrelsen vil kontakte Fællesrepræsentationen om dette, så de evt. kan køre sagen for os.

Der blev noget diskussion vedrørende larm fra klubhuset. De fleste syntes, lydniveauet er blevet sænket. Bjarne kunne fortælle, at klubben nu har fået en ny formand, som ser ud til at ville håndhæve de gældende regler. I øjeblikket er der 1-200 nøgler til klubhuset i omløb. Låsen vil blive skiftet, og vi kan forvente, at der bliver mere kontrol med hvem, der bruger klubhuset. Det skal ikke være muligt at leje lokalet til private fester.

Vi kan forvente, at gartnerne starter vanding på blodbanerne fra uge 17, de har i et tidligere brev lovet, at de vil først starte efter klokken 7.00, men dette bliver ikke fulgt. Foreningen har fået besked om, at det ikke er muligt at starte automatisk vanding midt om natten, da det vil kræve at banerne indhegnes. Bjarne kunne for øvrigt fortælle, at i løbet af 1-1½ år vil anlægget blive et såkaldt “åbent fleksibelt anlæg”, hvilket betyder, at vi må indstille os på forøget aktivitet på friarealerne.

Bestyrelsen har ikke indkøbt trailer, da den har vurderet, at der er mange trailere på vejen, som man kan låne, og at det vil blive vanskeligt at finde et sted at opbevare den.

Beboerne blev opfordret til at bruge hjemmesiden mere aktivt.

Adressen er: www.elstedvej.dk

Her finder man referater fra bestyrelsesmøder, vedtægter, mulighed for at reservere telt mv.

For at kunne se beboerlisten, skal I bruge et passord.

4. Regnskab for 2009 var ikke revideret til Generalforsamlingen. Didier fortalte, at vi havde et overskud på ca. 800 kroner sidste år og en beholdning på 6231 kroner. Generalforsamlingen blev enig om, at regnskabet kan godkendes, hvis der udsendes et revideret regnskab sammen med referatet.

5. To medlemmer af bestyrelsen samt suppleanten var på valg. Peter Toft (nr. 49) modtog genvalg. Som nyt medlem af bestyrelsen blev Henrik Brems (nr. 45) valgt. Per Jensen (nr. 21) blev genvalgt som suppleant. Følgende medlemmer var ikke på valg i år: Didier Tscherning (nr. 23), Øystein Angen (nr. 25) og Linda Jensen (nr. 37).

Arne Foged Jensen (nr. 33), der ikke ønskede at genopstille, blev takket for sin langvarige indsats i bestyrelsen.

6. Bestyrelsen har foreslået, at årets kontingent skulle sættes til kr. 0,-. Frede har foreslået, at kontingentet skulle sættes 50% højere. Begge forslag fik tilslutning.

Ved fremtidig leje af teltet, skal dette betales på forskud til foreningens netbank. Prisen for leje er nu: telt 200,-. og gulv 300,-

7. Sommerfesten afholdes sidste weekend i august: lørdag d. 28/8.

Ved sidste års sommerfest var der for få til at lave det praktiske arbejde. Generalforsamlingen blev enig om, at alle husstande, der er meldt til festen, skal stille med én person til at deltage i det praktiske arbejde på dagen for festen eller ved oprydningen dagen efter.

Festkomiteen består i år af: Tina og Lars (nr. 20), Anders (nr. 31) og Didier (nr. 23). Per (nr. 21) og Peder (51) ville give en hånd med det praktiske

8. Der var ingen indkomne forslag.

9. Loppemarked bliver sandsynligvis afholdt søndag d. 6. juni. Peter (nr. 49) er tovholder også i år.

Der udsendes et tilmeldingsskema, så vi kan få oversigt over om interessen er stor nok til at arrangere loppemarked.

10. Eventuelt.

Frede opfordret alle til at holde øje med mistænkelige personer, som går i området sent om aftenen.

Rødovre 9. maj 2010

Øystein Angen                                    Linda Jensen

Sekretær                                                Formand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *