Generalforsamling i Grundejerforeningen Stadion d. 5. maj 2014

Generalforsamlingen blev afholdt i Stadionhallen.

De fremmødte repræsenterede følgende 16 parceller: 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45 og 47. 8 parceller var ikke repræsenteret ved generalforsamlingen

Den udsendte dagsorden indeholdt følgende punkter:

  1. Valg af ordstyrer.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskab for 2013.
  4. Valg af bestyrelse.
  5. Budget for 2014.
  6. Valg af festkomite og dato for sommerfest.
  7. Evt. indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

1. Jesper Nørregaard (nr. 17) blev valgt til dirigent.

2. Formandens beretning (Linda Jensen nr. 37).

Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet med:

Rottesikring af kloakken i svinget mod Lisbjergvej.

Kommunen vil reparere svinget mod Lisbjergvej, men processen er forsinket grundet skift af kommunal sagsbehandler. Bestyrelsen holder møde med kommunen om dette i uge 20.

Foreningen har indkøbt et nyt telt.

Der anlægges ny kunststofløbebane og monteres lys på stadion. Bestyrelsen har anmodet om at lyset etableres så det bliver til mindst mulig gene for beboerne.

3. Et revideret regnskab blev uddelt under mødet. Foreningen har pr. 31/3-2014 en beholdning på 5074,31. Vi havde sidste år et overskud på 2570,07. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Valg til bestyrelsen.

Henrik Brems (nr. 45) og Peder Skjalm Lissner (nr. 51) blev genvalgt til bestyrelsen. Lene Fauerby (nr. 41) blev valgt til suppleant.

5. Kontingent for 2014 blev efter bestyrelsens indstilling sat til kr. 100,-

Beløbet skal snarest indbetales til foreningens konto i Danske Bank:

reg: 1551 konto: 10661927.

Husk at notere husnummer i meddelelsesfeltet!

6. Sommerfesten bliver i år afholdt lørdag d. 30/8.

Festkomite: Jesper (nr. 17), Jesper (19), Lars (nr. 20), Per (nr. 21), Anders (nr. 31) og Lars (41).

7. Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.

8. Eventuelt

Tyverier på vejen: Bestyrelsen vil undersøge om vi skal etablere en sms-alarm på vejen. De som har haft ududne gæster opfordres til at sende en mail til de øvrige beboere om dette.

Spildevandsplan: I nogle områder i kommunen er det mulig at få refunderet tilslutningsafgiften (ca. 23.000) hvis man vælger at lede regnvandet i faskiner. Grænserne er imidlertid trukket således, at Elstedvej ligger udenfor zonen. Henrik Brems vil skrive en indsigelse til kommunen om placeringen af denne grænsen, så refusionsordningen også kan komme til at gælde for Elstedvej.

Parkering i svinget (syd): Bestyrelsen vil kontakte kommunen for at bedre forholdene. Aktuelle muligheder er at opsætte stop-forbund-skilt, gule kantsten og ny opmærkning af den dobbelt optrukne streg.

Rødovre 6. maj 2014

Øystein Angen                                Linda Jensen

Sekretær                                            Formand

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *