Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen Stadion Rødovre

Vedtægter godkendt på foreningens generalforsamling d. 29. april 2005.

Ændret sidste gang 25. april 2017.

Forening og medlemmer

§ 1. Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Stadion”. Foreningen blev stiftet tirsdag 28. august 1945.

§ 2. Medlem af foreningen er de som har erhvervet en eller flere af de parceller, der ligger på Elstedvej fra nr. 15 til nr. 55, samt fra nr. 16, 18 og 20, i alt 24 parceller.

§ 3. Foreningens medlemmer hæfter ikke solidarisk for de enkelte parcelejeres forpligtigelser. Når en parcelejer overdrager sin parcel til andre eller på anden måde ophører med at være parcelejer, er vedkommende dermed ophørt med at være medlem af foreningen. Tidligere parcelejere, eller andre i deres sted, kan ikke gøre noget som helst krav gældende mod foreningen, hverken på andel i dens formue, eller på anden måde, idet den nye parcelejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser.

§ 4. Foreningens formål er at varetage sine medlemmers fælles interesser som grundejere og repræsentere disse i forhandlinger på deres vegne.

§ 5. Til foreningens administrative udgifter indbetaler hvert medlem et årligt kontingent til foreningens kasserer. Beløbets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet indbetales fortrinsvis på generalforsamlingen og kassereren udskriver kvittering for dette. Kontingentet indbetales senest en måned efter modtagelse af referat fra generalforsamlingen.

§ 6. Restance af kontingent medfører tab af valgbarhed og stemmeret.

§ 7. Klager og andre henvendelser vedrørende foreningen kan indgives skriftligt til formanden. Medlemmerne er forpligtiget til at rette sig efter de beslutninger bestyrelsen træffer. Medlemmer der har indsigelser, kan indgive klage til den første generalforsamling, der vil træffe afgørelse i sagen. Bestyrelsens beslutninger skal overholdes indtil de evt. er blevet omstødt af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen

§ 8. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningsanliggender.

§ 9. Den årlige generalforsamling afholdes i april måned. Følgende punkter skal behandles:

1.        Valg af ordstyrer

2.        Formandens årsberetning.

3.        Det afsluttede og reviderede regnskab fra sidste kalenderår som udsendes sammen       med indkaldelsen til generalforsamlingen..

4.        Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.

5.        Forslag fra bestyrelsen og forslag der er modtaget fra medlemmerne.

6.        Valg af bestyrelsen (5 medlemmer og en suppleant), samt en revisor. Valgperioden er for 2 år og genvalg kan finde sted. Det tilstræbes, at to medlemmer af bestyrelsen er på valg i lige årstal, mens tre medlemmer vælges i ulige årstal. Suppleanten er på valg hvert år.

7.        Eventuelt.

§ 10. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 11. Generalforsamlingen afholdes i Rødovre. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem. Sager der ikke er anført på den udsendte dagsorden, kan der ikke træffes beslutning om af generalforsamlingen.

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst ¼ af medlemmerne har indgivet skriftlig begæring om dette til formanden med angivelse af dagsorden og eventuelle forslag. Bestyrelsen skal derefter indenfor 14 dage indkalde til generalforsamling med mindst 7 dages varsel.  Bestyrelsen har ret til at påføre yderligere punkter til dagorden, som den ønsker behandlet samtidigt.

§ 13. Hvis en parcel ejes af flere, kan der kun afgives én stemme for parcellen. Stemmeret kan for den enkelte generalforsamling udøves ved skriftlig fuldmagt til en slægtning eller et andet medlem i foreningen. Fuldmagten forevises før generalforsamlingen for sekretæren, som indfører dette i referatet.

§ 14. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når den er lovligt indkaldt (se § 10). Ændring af foreningens vedtægter forudsætter at mindst 15 af de 23 parceller er repræsenteret på generalforsamlingen. Hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling med kun dette punkt på dagorden. På denne generalforsamling kan beslutning tages uden hensyn til hvor mange medlemmer, der er fremmødt.

§ 15. Alle afstemninger om sager om valg til de enkelte poster sker ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning, hvis et medlem forlanger det. Alle afstemninger afgøres med almindeligt flertal.

§ 16. De valg og afgørelser der foretages ved generalforsamlingen føres til referat af sekretæren. Referatet underskrives af formand og sekretær og omdeles til alle medlemmer senest 1 måned efter generalforsamlingen. Indsigelser til referatet skal sendes til formanden inden 14 dage efter omdeling.

Bestyrelse

§ 17. Bestyrelsen forestår foreningens ledelse under ansvar for generalforsamlingen. Foreningen tegnes af formanden eller kassereren alene eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 18. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer, sekretær og to medlemmer ved sit første møde efter generalforsamlingen. Suppleanten kan deltage i bestyrelsens møder.

§ 19. Bestyrelsen varetager foreningens administration og interesser under overholdelse af foreningens vedtægter og de afgørelser der er truffet af generalforsamlingen. Sager af større økonomisk betydning for foreningen (af størrelsesorden overstigende foreningens likvide midler) skal først forelægges en generalforsamling.

§ 20. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder dette nødvendigt, eller når 2 af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter ønske om dette. Sekretæren fører referat fra bestyrelsesmøderne, der offentliggøres på bestyrelsens hjemmeside www.elstedvej.dk. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 af dens medlemmer er til stede.

§ 21. Når det gælder varetagelsen af foreningens interesser, har bestyrelsen ret til at søge nødvendig juridisk eller anden sagkyndig bistand på foreningens regning. Bestyrelsen er ulønnet.

§ 22. Kassereren fører foreningens regnskaber, modtager alle penge der indgår til foreningen og udbetaler regninger for foreningen. Foreningens midler indsættes på en bankkonto hvortil formanden og kassereren har fuldmagt.

§ 23. Revisorerne gennemgår foreningens regnskaber kritisk, og de skal forvisse sig om at foreningens værdier og kassebeholdning er til stede.