Generalforsamling i grundejerforeningen d. 21. august 2021

Generalforsamlingen blev afholdt klokken 15.00 i forbindelse med årets vejfest.

De fremmødte repræsenterede 14 parceller: 16, 17, 19, 20, 23, 25, 31, 37, 39, 41, 45, 49, 51 og 53.

Den udsendte dagsorden indeholdt følgende punkter:

1.              Valg af ordstyrer.

2.              Formandens beretning.

3.              Regnskab for årene 2019-2020 og 2020-2021.

4.              Valg til bestyrelsen.

5.              Budget for 2021-2022.

6.              Evt. indkomne forslag.

7.              Eventuelt.

1. Øystein Angen (nr. 25) blev valgt som ordstyrer.

2. Formandens beretning (Peder Skjalm Lissner nr. 51).

Generalforsamlingen for 2020 blev aflyst grundet coronasituationen og igen i år af samme grund udsat til vejfesten. Indkaldelsen til årets generalforsamling er foregået ifølge vedtægterne. Bestyrelsen har siden Generalforsamlingen i 2019 mødtes 8 gange og beskæftiget sig med disse emner:

Der er indkøbt to Nabohjælpskilte, som er sat op i hver ende af vejen.

Beboerne blev opfordret til at tilmelde sig Nabohjælp og benytte Appen til at varsle naboerne om planlagte ferier.Lys langs cykelsti mellem Elstedvej og Jyllingevej er budgetteret med at skulle anlægges af Rødovre Kommune i 2023.

Lokalplanforslag nr. 148 med justering af regler for bebyggelsesprocent, parkering, hegn, fældning af større træer mm.

Udformning, mærkning og kloakering af svinget mod Lisbjergvej.

Arne Foged Jensen (nr. 33) døde i vinter og Gerda Sonne (tidligere beboer i nr. 15) døde sidste efterår (hun blev 102 år).

Det er kommet nye beboere i nr. 15, og 17 (i 2019) og i nr. 39 (efterår 2021).

Gulvet til foreningens telt opbevares stadig i nr. 15.

Der er planer om, at fodboldbanerne skal dræneres, tidspunktet er ikke afklaret.

3. Regnskabet for de sidste to år blev fremlagt. Foreningen havde pr. 1/4-2021 en netto beholdning på kr. 218,43. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Henrik Brems (nr. 45) blev genvalgt til bestyrelsen. Louise Hoeg (nr. 37) blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Line Hebo Nabel (nr. 39) blev valgt som suppleant. Peder Skjalm Lissner (nr. 51) blev valgt som revisor.

I tillæg til Henrik, Louise og Line består bestyrelsen nu af Lars Cordi Rosengaard (nr. 20), Øystein Angen (nr. 25) og Martin Asmussen (nr. 53).

Bestyrelsen konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde. Den nuværende formand (Peder) udgår af bestyrelsen. Generalforsamlingen takket ham for indsatsen i bestyrelsen.

5. Kontingent for 2021 blev efter bestyrelsens indstilling sat til kr. 200,-

Beløbet betales på MobilePay 26360224 (Henrik Brems) eller til foreningens konto: Reg: 1551 Konto: 10661927. Husk at angive vejnummeret på betalingen.

6. Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.

7. Eventuelt. Intet af referere.

Generalforsamlingen blev afsluttet klokken 15.32.

Referent: Øystein (nr. 25)