Author Archive

Generalforsamling i grundejerforeningen Stadion 27. april 2022

Generalforsamling i grundejerforeningen Stadion 27. april 2022

De fremmødte repræsenterede 14 parceller: 15, 16, 19, 21, 25, 27, 31, 37, 39, 41, 45, 47, 49 og 51.

Den udsendte dagsorden indeholdt følgende punkter:

1.              Valg af ordstyrer.

2.              Formandens beretning.

3.              Regnskab for året 2021-2022.

4.              Valg til bestyrelsen.

5.              Budget for 2022-2023.

6.              Evt. indkomne forslag.

7.              Eventuelt.

1. Line Hebo Nabel (nr. 39) blev valgt som ordstyrer.

2. Formandens beretning (Louise Hoeg nr. 37).

Kære alle.

Velkommen til generalforsamling her i Grundejerforeningen Stadion. En generalforsamling der nu er tilbage på sin vante plads her i foråret.

Jeg kan starte med at konstatere, at indkaldelsen til årets generalforsamling er foregået ifølge vedtægterne. Jeg kan derudover også oplyse, at der ikke i forbindelse med indkaldelsen er indkommet forslag til bestyrelsen.

I 2021 blev generalforsamling afholdt i forbindelse med vores vejfest den 21. august grundet corona, og ved generalforsamling opnåede Henrik i nr. 45 genvalg til bestyrelsen, undertegnede opnåede valg til bestyrelsen og Line fra nr. 39 opnåede valg som suppleant.

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 3 bestyrelsesmøder og har undervejs kunne konstatere, at der ikke har været det helt store emner pt. at tage fat i.

Vi har fortsat drøftet spørgsmålet om lys på stien ned til kunststofbanen/Jyllingevej. Vi er dog blevet overhalet indenom at kommunalbestyrelsen, der på et møde den 29. marts 2022 har vedtaget at frigive penge på budgettet til at igangsætte processen med at få søgt Fredningsnævnet om dispensation til anlægsarbejdet (da en del af stien ligger i fredet område og der er tilsyneladende op til 1 års sagsbehandlingstid). Kommunalbestyrelsen forventer således at der kan påbegyndes arbejde i 3. kvartal 2023.

Der er ikke kommet nye beboere på vejen siden sidste generalforsamling og, så vidt vides, har vi heller ikke pt. nogle der er på vej væk.

3. Regnskabet for 2021-22 blev fremlagt. Foreningen havde pr. 1/4-2022 en netto beholdning på kr. 2.513,30. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Øystein Angen (nr. 25) og Martin Asmussen (nr. 53) blev genvalgt til bestyrelsen. Line Hebo Nabel (nr. 39) blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Lars Cordi Rosengaard havde meddelt at han ikke ville genopstille. Der blev ikke valgt nogen suppleant.

Peder Skjalm Lissner (nr. 51) blev valgt som revisor.

I tillæg til Øystein, Martin og Line består bestyrelsen af Louise Hoeg (nr. 37) og Henrik Brems (nr. 45).

Bestyrelsen konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde.

5. Kontingent for 2022 blev efter bestyrelsens indstilling sat til kr. 100,-

Beløbet betales til foreningens konto: Reg: 1551 Konto: 10661927.

Husk at angive vejnummeret på betalingen.

ALLE ANMODES OM AT INDBETALE KONTINGENTET SENEST D. 1. JUNI.

6. Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.

7. Eventuelt.

Fjernvarme: Rødovre Kommune vil i løbet af året give besked om en dato for opstart af arbejdet, hvilket ifølge rygter tidligst vil ske i 2029. Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge om dette kunne ske tidligere og om det evt. ville være muligt at fremskynde processen ved at indbetale et beløb. Sandsynligvis vil det være vanskeligt at påbegynde arbejdet før 2029, da kommunerne oplever mangel både på materialer og personale til at udføre arbejdet.

Tre beboere har allerede installeret varmepumper og flere overvejer at gøre det samme.

Vejfest:

Afholdes lørdag d. 27. august.

Festkomite: Lars (nr. 20), Fie (nr. 17), Jesper (nr. 19), Carsten (nr. 23) og Anders (nr. 31)

Generalforsamlingen blev afsluttet 20.39.

Referent: Øystein (nr. 25)

 

Generalforsamling i grundejerforeningen d. 21. august 2021

Generalforsamlingen blev afholdt klokken 15.00 i forbindelse med årets vejfest.

De fremmødte repræsenterede 14 parceller: 16, 17, 19, 20, 23, 25, 31, 37, 39, 41, 45, 49, 51 og 53.

Den udsendte dagsorden indeholdt følgende punkter:

1.              Valg af ordstyrer.

2.              Formandens beretning.

3.              Regnskab for årene 2019-2020 og 2020-2021.

4.              Valg til bestyrelsen.

5.              Budget for 2021-2022.

6.              Evt. indkomne forslag.

7.              Eventuelt.

1. Øystein Angen (nr. 25) blev valgt som ordstyrer.

2. Formandens beretning (Peder Skjalm Lissner nr. 51).

Generalforsamlingen for 2020 blev aflyst grundet coronasituationen og igen i år af samme grund udsat til vejfesten. Indkaldelsen til årets generalforsamling er foregået ifølge vedtægterne. Bestyrelsen har siden Generalforsamlingen i 2019 mødtes 8 gange og beskæftiget sig med disse emner:

Der er indkøbt to Nabohjælpskilte, som er sat op i hver ende af vejen.

Beboerne blev opfordret til at tilmelde sig Nabohjælp og benytte Appen til at varsle naboerne om planlagte ferier.Lys langs cykelsti mellem Elstedvej og Jyllingevej er budgetteret med at skulle anlægges af Rødovre Kommune i 2023.

Lokalplanforslag nr. 148 med justering af regler for bebyggelsesprocent, parkering, hegn, fældning af større træer mm.

Udformning, mærkning og kloakering af svinget mod Lisbjergvej.

Arne Foged Jensen (nr. 33) døde i vinter og Gerda Sonne (tidligere beboer i nr. 15) døde sidste efterår (hun blev 102 år).

Det er kommet nye beboere i nr. 15, og 17 (i 2019) og i nr. 39 (efterår 2021).

Gulvet til foreningens telt opbevares stadig i nr. 15.

Der er planer om, at fodboldbanerne skal dræneres, tidspunktet er ikke afklaret.

3. Regnskabet for de sidste to år blev fremlagt. Foreningen havde pr. 1/4-2021 en netto beholdning på kr. 218,43. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Henrik Brems (nr. 45) blev genvalgt til bestyrelsen. Louise Hoeg (nr. 37) blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Line Hebo Nabel (nr. 39) blev valgt som suppleant. Peder Skjalm Lissner (nr. 51) blev valgt som revisor.

I tillæg til Henrik, Louise og Line består bestyrelsen nu af Lars Cordi Rosengaard (nr. 20), Øystein Angen (nr. 25) og Martin Asmussen (nr. 53).

Bestyrelsen konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde. Den nuværende formand (Peder) udgår af bestyrelsen. Generalforsamlingen takket ham for indsatsen i bestyrelsen.

5. Kontingent for 2021 blev efter bestyrelsens indstilling sat til kr. 200,-

Beløbet betales på MobilePay 26360224 (Henrik Brems) eller til foreningens konto: Reg: 1551 Konto: 10661927. Husk at angive vejnummeret på betalingen.

6. Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.

7. Eventuelt. Intet af referere.

Generalforsamlingen blev afsluttet klokken 15.32.

Referent: Øystein (nr. 25)

 

Bestyrelsesmøde d. 24. september 2019

Tilstede: Peder, Claus, Henrik, Lars, Øystein (referent).

 1. Nabohjælp

Bestyrelsen har bestilt to Nabohjælpskilt, pris 500,- pr stk. De kommer i løbet af en måneds tid, da vil bestyrelsen mødes for at bestemme, hvor de skal sættes op.

2. Lys på cykelsti?

I Rødovre kommunes anlægsbudget står det opført, at 800.000 er afsat i 2023 til lys på sti til Elstedvej. Budget 2020 skal vedtages af Kommunalbestyrelsen d. 5. november.

3. Div

Der er flyttet nye beboere ind i nr. 15 og 17.

Der skal afklares, hvorvidt foreningens teltgulv kan blive liggende i garagen i nr. 15.

Vejfesten gav et underskud på 4187 kroner, dette dækkes af foreningens konto.

Næste bestyrelsesmøde, tirsdag d. 14. januar 2020 hos Henrik (nr. 45)

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. maj 2019

Tilstede: Peder, Henrik, Lars, Martin, Øystein (referent).

 1. Generalforsamling

Bestyrelsen godkendte referatet fra Generalforsamlingen d. 24/4-2019.

2. Konstituering af bestyrelsen

Formand:                            Peder Skjalm Lissner (nr. 51)

Kasserer:                             Henrik Brems (nr. 45)

Sekretær:                            Øystein Angen (nr. 25)

Bestyrelsesmedlemmer:      Lars Cordi Rosengaard (nr. 20)

Martin Rasmussen (nr. 33)

Suppleant:                           Claus Schneider (nr. 55)

3. Diverse

2 skilte til Nabohjælp indkøbes (Henrik).

Elstedvej nr. 15 er solgt. Hvis de nye ejere ikke kan have teltgulvet liggende, skal et nyt opbevaringssted findes.

Næste møde: 24. september klokken 20.00 hos Lars (nr. 20)

 

Generalforsamling i grundejerforeningen Stadion 24. april 2019

Generalforsamlingen blev afholdt i Stadionhallen klokken 19.00.

De fremmødte repræsenterede følgende 16 parceller: 16, 19, 20, 23, 25, 27, 31, 33, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 53 og 55.

Før generalforsamlingen holdt Carsten Andersen fra Nabohjælp et foredrag med mange gode råd om indbrudsforebyggelse. Foredraget blev optaget på video og bliver tilgængelig på foreningens hjemmeside (www.elstedvej.dk) og via Facebooksiden.

Den udsendte dagsorden indeholdt følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab for året 2018-2019.
 4. Valg til bestyrelsen.
 5. Budget for 2019-2020.
 6. Valg af festkomite til sommerfesten.
 7. Evt. indkomne forslag.
 8. Eventuelt.
 1. Peter Toft (nr. 49) blev valgt som ordstyrer.
 1. Formandens beretning (Peder Skjalm Lissner nr. 51).

Bestyrelsen har i det forgangne år holdt 4 møder og arbejdet med:

 • Lys langs cykelsti. Dette er kompliceret af kommunegrænse, kommunalplan og fredningsbestemmelser. Sagen vil nok kræve støtte fra borgmester Erik Nielsen for at komme videre. Bestyrelsen har oprettet et ”Borgerforslag” om sagen, hvis det får støtte fra 500 borgere, er kommunalbestyrelsen forpligtiget til at diskutere sagen.
 • Nabohjælp
 • En Facebookside for foreningen er oprettet
 • Bestyrelsen vil følge op på sagen om den manglende opmærkning i svinget mod Lisbjergvej efter asfalteringen.
 1. Foreningen har pr. 1/4-2018 en beholdning på kr. 5132,23. Vejfesten havde et overskud på 270 kroner. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
 1. Øystein Angen (nr. 25) blev genvalgt til bestyrelsen. Lars Cordi Rosengaard (nr. 20) og Martin Asmussen (nr. 53) blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer. Claus Schneider (nr. 55) blev valgt til suppleant. Arne Nielsen (nr. 39) blev valgt som revisor.
 1. Kontingent for 2019 blev efter bestyrelsens indstilling sat til kr. 0.
 1. Sommerfesten bliver i år afholdt lørdag d. 31/8.

Festkomite: Inger Merete (16), Jesper (19), Carsten (nr. 23), Anders (nr. 31) og Rasmus (nr. 37).

 1. Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.
 1. Eventuelt. Ingen emner diskuteret.

Generalforsamlingen blev afsluttet klokken 20.28.

Referent: Øystein (nr. 25)