Author Archive

Ny affaldssortering i Rødovre

Grundejerforeningens bestyrelse har været til stormøde med Kommunen, som orienterede om den nye affaldssortering, som starter til næste forår.

Baggrunden for ændringer er hovedsaligt:

 • Forbedret arbejdsmiljø for medarbejderne på skraldebilerne
 • Øget genbrug af affaldet for at:
  • Formindske CO2-udledningen
  • Forbedre genanvendelsen
  • Færre skraldebiler, mindre forurening
  • Formindske problemer med skadedyr

I aften vil jeg fremlægge noget af kommunens materiale, og jeg står gerne til rådighed til at svare på spørgsmål men, da det er kommunens projekt, vil jeg begrænse mig til det praktiske og vil forbeholde mig ret til at henvise de politiske spørgsmål til kommunen direkte.

Det er ikke meningen, at vi på dette møde skal diskutere

 • Om det er en god ide
 • Om det kommer til at lugte mere
 • Om det er kønt at have stående i forhaverne

Vi har ikke noget valg mere, det er allerede besluttet i kommunalbestyrelsen, at det skal gennemføres, så vi skal bare have det bedste ud af ordningen.

Hvis I vil have indflydelse på den endelige udformning af projektet, kan jeg anbefale jer at melde jer som testpiloter, ligesom vi har gjort i #45, det er nok den nemmeste måde at komme i dialog med kommunen på om de frygtede problemer.

Hvis I vil se beholderne i virkeligheden, så kom forbi #45, de står i carporten.

En nærmere beskrivelse af ordningen kan findes her!

 

Generalforsamling i Grundejerforeningen Stadion d.20.04.2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Stadion d. 20. april 2012

 

Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuset, Rødovrevej 128.

De fremmødte repræsenterede følgende 11 parceller: 15, 18, 20, 21, 25, 31, 33, 37, 39, 41, 45 og 51. 13 parceller var ikke repræsenteret ved generalforsamlingen

Den udsendte dagsorden indeholdt følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab for 2011.
 4. Valg af bestyrelse.
 5. Budget for 2012.
 6. Valg af festkomite og dato for sommerfest.
 7. Evt. indkomne forslag.
 8. Orientering om kommunens nye affaldsordning
 9. Eventuelt.

1. Flemming Thygesen (nr. 18) blev valgt til dirigent.

2. Formandens beretning (Linda Jensen nr. 37).

Vejen har fået nye beboere i nr. 23: Mette Louise Pedersen og Carsten Skjødt samt nye lejere i nummer 55: Lars Bo Kirk og Lillian Nielsen.

Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet med disse emner:

Reparation af svinget mod Lisbjergvej, flytning af 30 km skiltet, parkering ved Broparken samt kloakeringen på vejen.

Bestyrelsen har sendt er mængde e-mails og breve til kommunen.

Der kommer en ny trafikhandlingsplan i løbet af foråret, som bør studeres nøje af alle.

Fællesrepræsentationen for Grundejerforeningerne vil gerne hjælpe os med at påvirke kommunen i forbindelse med kloakeringsproblemerne på vejen.

Kommunen vil reparere svinget mod Lisbjergvej når anlægsarbejdet på Rødovrevej er afsluttet.

Foreningen har indkøbt to pavilloner til foreningen.

 

3. Et revideret regnskab blev uddelt under mødet. Foreningen havde pr. 1. april 2012 en beholdning på 2.195,50. Vi havde sidste år et underskud på 4.347,45. Dette skyldes hovedsageligt et stort underskud i forbindelse med vejfesten (underskud på ølsalg og leje af hoppeborg) samt at det ikke havde været lejeindtægter på teltet i 2011.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

 

4. Valg til bestyrelsen.

Henrik Brems (nr. 45) og Peder Skjalm Lissner (nr. 51) blev genvalgt til bestyrelsen. Anders Gaarsted Madsen (nr. 31) blev valgt til suppleant.

 

5. Kontingent for 2011 blev efter bestyrelsens indstilling sat til kr. 100,-

Beløbet skal snarest indbetales til foreningens konto i Danske Bank:

reg: 1551 konto: 10661927.

Husk at notere husnummer i meddelelsesfeltet!

 

6. Sommerfesten bliver i år afholdt lørdag d. 25/8.

Festkomite: Jesper (nr. 17), Lars (nr. 20), Per (nr. 21) og Anders (nr. 31).

 

7. Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.

 

8. Henrik orienterede om kommunens fremtidige affaldsordning. En nærmere beskrivelse vedhæftes referatet og findes på foreningens hjemmeside www.elstedvej.dk.

 

9. Eventuelt

Det var fremsendt et forslag om at Generalforsamlingen holdes på en anden ugedag end fredag. Det var bred enighed om at dette vil være en fordel og bestyrelsen vil sørge for at efterkomme dette fremadrettet.

 

Rødovre 21. april 2012

 

 

Øystein Angen                                                              Linda Jensen

Sekretær                                                                         Formand

 

Bestyrelsesmøde d.29.02.2012

Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Stadion 29. februar 2012

Tilstede: Linda, Henrik, Per, Peder, Øystein (referent).

1. Fællesrepræsentationen for Grundejerforeninger i Rødovre

Linda deltog i Fællesrepræsentationens årsmøde d. 28/2 (som foreningen betaler 91,- til hvert år).

En ny trafikhandlingsplan for Rødovre er i støbeskeen, denne skal studeres nøje når den kommer!

2. Affaldssortering

Henrik og Linda deltog i orienteringsmøde med kommunen d. 5/1 om den nye affaldsordning. Henrik har meldt sig til en forsøgsordning i år. Fra 2013 vil ordningen blive obligatorisk for alle. Der vil uddeles 3 beholdere pr. husstand til sortering af affald. Dette vil koste husejerne 280 kroner ekstra pr. år. Linda vil kontakte Thomas Jørgensen i Teknisk forvaltning og invitere ham til at fortælle om den nye ordning til foreningens generalforsamling.

 

3. Generalforsamling

Afholdes d. 20. april i klubhuset på Jyllingevej 128.

Peder og Henrik er begge på valg og genopstiller.

Per bestiller lokalet og får fat på en nøgle.

Peder spørger Lars, om han kan skaffe noget øl.

Per køber chips, cola og kagetallerkner.

 

4. Eventuelt

Linda skriver brev til Teknisk Forvaltning vedrørende de høje kantsten ved indkørslen fra Rødovrevej til Elstedvej.

Næste møde aftales efter generalforsamlingen.

 

Bestyrelsesmøde d.09.11.2011

Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Stadion 9. november 2011

Tilstede: Linda, Henrik, Per, Claus, Øystein (referent).

1. Vejfest

Vejfesten havde i alt udgifter på 4.579 kroner og endte med et underskud på 3.129 kroner. Hoppeborgen kostede 2.000 og salget af øl endte med et underskud af 382,50. Mange har tydeligvis forsynet sig med drikkevarer uden at krydse sig af på listen! Bestyrelsen synes det er en god ide at leje en hoppeborg til børnene, men vi bør undersøge om dette kan laves billigere næste gang. Linda tjekker vilkårene for at låne kommunens hoppeborg, forsikring mv.

På grund af det store underskud til festen er foreningens beholdning nu nede på ca. 2500 kroner, hvilket betyder, at vi ikke har råd til at købe et nyt telt. Vi bør købe et nyt telt, da det gamle er ved at blive vel slidt, og da det også er praktisk at have to telte til vejfesten. Vi vil derfor foreslå et kontingent på 100 kroner næste år.

Linda tjekker procedurerne for leje af telt med Jesper. Ved bestilling af teltet skal der sendes en mail til kasserer samt formand (Henrik og Linda).

Linda foreslog også at vi laver en liste til afkrydsning nede i krybekælderen.

 

2. Fællesrepræsentationen for Grundejerforeninger i Rødovre

Per og Henrik deltog i mødet, hvor der blev informeret om planerne for kommunens budget.

3. Eventuelt

Hængepartier fra sidste gang:

Henrik vil undersøge om der kan søges støtte fra kommunen til at lede regnvand væk fra kloakkerne til faskiner i haverne.

Claus vil sandsynligvis rejse til Kina i 2 år, så Peder (nr. 53) skal regne med at han skal indtræde i bestyrelsen efter nytår.

Næste møde: Hos Henrik (nr. 45) den 29. februar 2012.

 

Bestyrelsesmøde d.09.09.2011

Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Stadion 9. september 2011

Tilstede: Linda, Henrik, Per, Claus, Øystein (referent).

 

1. Defekt udstyr

Foreningens ene pavillon er gået i stykker. Bestyrelsen var enig om at skader på udlejet udstyr, der må antages at skyldes slitage, dækkes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal kontaktes straks, hvis noget går i stykker.

2. Postkasser

De, der ikke allerede har postkasser ude ved vejen, skal sætte disse op inden 1. januar.

Pælespader findes i nr. 45 og 55.

Pælebor findes i nr. 33 og 53.

4. Støtte til anlæggelse af faskiner?

Det kan søges støtte fra kommunen til at lede regnvand væk fra kloakkerne til faskiner i haverne. Andre kommuner har givet økonomisk støtte til dette.

Henrik vil prøve at få et prisoverslag på dette.

5. Brev til kommunen vedr. vejen

Claus (nr. 55) og Michael (nr. 53) har deltaget i et møde med kommunen. Svinget bliver udbedret ti foråret efter at byggeriet på Broparken er afsluttet. Claus laver et notat fra mødet.

6. Eventuelt

Servitutter for vejen. Claus sender et scan.

 

Næste møde: Onsdag d. 9. november klokken 20.00 hos Linda (nr. 37).