Kategori: Bestyrelsesmøder

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. maj 2019

Tilstede: Peder, Henrik, Lars, Martin, Øystein (referent).

 1. Generalforsamling

Bestyrelsen godkendte referatet fra Generalforsamlingen d. 24/4-2019.

2. Konstituering af bestyrelsen

Formand:                            Peder Skjalm Lissner (nr. 51)

Kasserer:                             Henrik Brems (nr. 45)

Sekretær:                            Øystein Angen (nr. 25)

Bestyrelsesmedlemmer:      Lars Cordi Rosengaard (nr. 20)

Martin Rasmussen (nr. 33)

Suppleant:                           Claus Schneider (nr. 55)

3. Diverse

2 skilte til Nabohjælp indkøbes (Henrik).

Elstedvej nr. 15 er solgt. Hvis de nye ejere ikke kan have teltgulvet liggende, skal et nyt opbevaringssted findes.

Næste møde: 24. september klokken 20.00 hos Lars (nr. 20)

 

Bestyrelesemøde d. 3. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Stadion 3. oktober 2012
Tilstede: Per, Henrik, Peder, Øystein (referent).

1. Svinget mod Lisbjergvej
Kommunen har kridtet op svinget, hvor det ser ud til at det halve af fortovet skal inddrages.
Peder tager kontakt til kommunen. Henrik sender div. baggrundsmateriale fra tidligere kontakt med kommunen over til Peder.

2. Nye medlemmer?
Peder har fået en mundtlig henvendelse fra beboerne i Lisbjergvej 12, de vil gerne blive medlemmer af foreningen. Bestyrelsen var positiv til dette, men sagen vil kræve godkendelse på generalforsamlingen næste år. Vi diskuterede, om vi evt. skulle invitere de øvrige parceller på Rødovrevej og Lisbjergvej til at være med i foreningen, men det var vanskeligt at lave en naturlig afgrænsning til Brabrandvej. Bestyrelsen vil diskutere dette videre på næste møde.

3. Evt.
Vi har endnu ikke fået regnskab fra vejfesten.

Næste møde bliver onsdag d. 27. februar 2013 hos Per (nr. 21).

 

Bestyrelsesmøde d.29.02.2012

Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Stadion 29. februar 2012

Tilstede: Linda, Henrik, Per, Peder, Øystein (referent).

1. Fællesrepræsentationen for Grundejerforeninger i Rødovre

Linda deltog i Fællesrepræsentationens årsmøde d. 28/2 (som foreningen betaler 91,- til hvert år).

En ny trafikhandlingsplan for Rødovre er i støbeskeen, denne skal studeres nøje når den kommer!

2. Affaldssortering

Henrik og Linda deltog i orienteringsmøde med kommunen d. 5/1 om den nye affaldsordning. Henrik har meldt sig til en forsøgsordning i år. Fra 2013 vil ordningen blive obligatorisk for alle. Der vil uddeles 3 beholdere pr. husstand til sortering af affald. Dette vil koste husejerne 280 kroner ekstra pr. år. Linda vil kontakte Thomas Jørgensen i Teknisk forvaltning og invitere ham til at fortælle om den nye ordning til foreningens generalforsamling.

 

3. Generalforsamling

Afholdes d. 20. april i klubhuset på Jyllingevej 128.

Peder og Henrik er begge på valg og genopstiller.

Per bestiller lokalet og får fat på en nøgle.

Peder spørger Lars, om han kan skaffe noget øl.

Per køber chips, cola og kagetallerkner.

 

4. Eventuelt

Linda skriver brev til Teknisk Forvaltning vedrørende de høje kantsten ved indkørslen fra Rødovrevej til Elstedvej.

Næste møde aftales efter generalforsamlingen.

 

Bestyrelsesmøde d.09.11.2011

Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Stadion 9. november 2011

Tilstede: Linda, Henrik, Per, Claus, Øystein (referent).

1. Vejfest

Vejfesten havde i alt udgifter på 4.579 kroner og endte med et underskud på 3.129 kroner. Hoppeborgen kostede 2.000 og salget af øl endte med et underskud af 382,50. Mange har tydeligvis forsynet sig med drikkevarer uden at krydse sig af på listen! Bestyrelsen synes det er en god ide at leje en hoppeborg til børnene, men vi bør undersøge om dette kan laves billigere næste gang. Linda tjekker vilkårene for at låne kommunens hoppeborg, forsikring mv.

På grund af det store underskud til festen er foreningens beholdning nu nede på ca. 2500 kroner, hvilket betyder, at vi ikke har råd til at købe et nyt telt. Vi bør købe et nyt telt, da det gamle er ved at blive vel slidt, og da det også er praktisk at have to telte til vejfesten. Vi vil derfor foreslå et kontingent på 100 kroner næste år.

Linda tjekker procedurerne for leje af telt med Jesper. Ved bestilling af teltet skal der sendes en mail til kasserer samt formand (Henrik og Linda).

Linda foreslog også at vi laver en liste til afkrydsning nede i krybekælderen.

 

2. Fællesrepræsentationen for Grundejerforeninger i Rødovre

Per og Henrik deltog i mødet, hvor der blev informeret om planerne for kommunens budget.

3. Eventuelt

Hængepartier fra sidste gang:

Henrik vil undersøge om der kan søges støtte fra kommunen til at lede regnvand væk fra kloakkerne til faskiner i haverne.

Claus vil sandsynligvis rejse til Kina i 2 år, så Peder (nr. 53) skal regne med at han skal indtræde i bestyrelsen efter nytår.

Næste møde: Hos Henrik (nr. 45) den 29. februar 2012.

 

Bestyrelsesmøde d.09.09.2011

Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Stadion 9. september 2011

Tilstede: Linda, Henrik, Per, Claus, Øystein (referent).

 

1. Defekt udstyr

Foreningens ene pavillon er gået i stykker. Bestyrelsen var enig om at skader på udlejet udstyr, der må antages at skyldes slitage, dækkes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal kontaktes straks, hvis noget går i stykker.

2. Postkasser

De, der ikke allerede har postkasser ude ved vejen, skal sætte disse op inden 1. januar.

Pælespader findes i nr. 45 og 55.

Pælebor findes i nr. 33 og 53.

4. Støtte til anlæggelse af faskiner?

Det kan søges støtte fra kommunen til at lede regnvand væk fra kloakkerne til faskiner i haverne. Andre kommuner har givet økonomisk støtte til dette.

Henrik vil prøve at få et prisoverslag på dette.

5. Brev til kommunen vedr. vejen

Claus (nr. 55) og Michael (nr. 53) har deltaget i et møde med kommunen. Svinget bliver udbedret ti foråret efter at byggeriet på Broparken er afsluttet. Claus laver et notat fra mødet.

6. Eventuelt

Servitutter for vejen. Claus sender et scan.

 

Næste møde: Onsdag d. 9. november klokken 20.00 hos Linda (nr. 37).